Algemene Voorwaarden FITIMPROVE

1. Definities
 1. FITIMPROVE : Controll B.V., gevestigd op Het Eiland 4, 1693BW te Wervershoof, KvK nr. 37099682, BTW nr. 810432638B01.
 2. Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van FITIMPROVE afneemt en met wie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: FITIMPROVE en klant samen.
 4. Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.
 5. Herroepingsrecht: het recht van de klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en FITIMPROVE met betrekking tot de toegang en het gebruik van de website.
 7. Website: de website van FITIMPROVE die toegankelijk is via https://www.fitimprove.com en waarop FITIMPROVE haar diensten aanbiedt.
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Voordat u (Klant) toegang krijgt tot https://www.fitimprove.com (Website), moet de Klant akkoord gaan met de volgende algemene voorwaarden. Het wordt aanbevolen dat de klant een advocaat raadpleegt voordat hij deze algemene voorwaarden accepteert.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens FITIMPROVE.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze algemene voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
3. Informatieve doeleinden

De klant stemt ermee in en begrijpt dat alle inhoud en/of informatie op de website, inclusief maar niet beperkt tot voedings- en/of trainingsinformatie, uitsluitend ter informatie wordt verstrekt. Bovendien wordt de website op geen enkele manier gecontroleerd en/of beheerd door medische professionals. Als zodanig zal de Klant altijd medisch advies inwinnen bij een medische professional voordat hij alle inhoud en/of informatie op de Website implementeert.

4. Klant verklaringen

De klant erkent hierbij dat:

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn bindend voor de klant en de uitvoerders, beheerders, erfgenamen, naasten, opvolgers en rechtverkrijgenden van de klant.
 2. Klant is minimaal 18 jaar oud.
 3. Klant is in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.
 4. Klant heeft is langs geweest bij en is onderzocht door een medische professional voorafgaand aan de implementatie van alle inhoud en/of informatie op de Website en Klant is door genoemde medische professional gemachtigd om alle inhoud en/of informatie op de Website te implementeren.
 5. De klant stemt ermee in om vrijwillig gebruik te maken van de diensten van de website tegen de vermelde prijs, en kiest persoonlijk voor de jaarlijkse termijnprijs of om de dienst aan te gaan tegen het vermelde maandelijkse tarief. De klant behoudt toegang tot de diensten die door de website worden aangeboden, zolang het factureringsaccount actief is en een goede reputatie heeft.
5. Prijzen en betaling
 1. Alle prijzen die FITIMPROVE hanteert zijn in euro’s (€), zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen die FITIMPROVE hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan FITIMPROVE ten alle tijde wijzigen.
 3. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door FITIMPROVE aangeboden betalingsmogelijkheden.
 4. Bij het gebruik van een betalingslink die door FITIMPROVE voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Klant, geeft de Klant FITIMPROVE toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 5. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
6. Herroepingsrecht
 1. Bij elke Overeenkomst beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen.
 2. De in lid 1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 3. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant FITIMPROVE een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door FITIMPROVE is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de Klant aan FITIMPROVE moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
 4. Herroeping van de overeenkomst kan handmatig door de klant worden gedaan via ‘Mijn Account’.
7. Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is FITIMPROVE gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incassokosten op de Klant te verhalen.
 2. Facturen en betalingsherinneringen worden door FITIMPROVE uitsluitend elektronisch aangeboden.
 3. Het door FITIMPROVE te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten. In geval van periodieke betaling is het door FITIMPROVE te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.
8. Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor FITIMPROVE enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

9. Duur van de overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen FITIMPROVE en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
10. Informatieverstrekking door de klant
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan FITIMPROVE.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert FITIMPROVE de desbetreffende bescheiden.
11. Account en veiligheid
 1. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.
 2. De Klant dient FITIMPROVE direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn account.
12. Beschikbaarheid van de website
 1. FITIMPROVE streeft ernaar de website ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.
 2. Indien de Klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door FITIMPROVE, dan verzoekt FITIMPROVE de Klant contact op te nemen via het contactformulier.
 3. FITIMPROVE zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan FITIMPROVE toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal FITIMPROVE de Klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren.
 4. Ten behoeve van onderhoud kan FITIMPROVE delen van de website buiten gebruik stellen, maar zal dit tot een minimum beperken.
13. Intellectueel eigendom
 1. FITIMPROVE behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, manquettes, etc. tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FITIMPROVE (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
14. Geheimhouding
 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van FITIMPROVE ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende FITIMPROVE waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan FITIMPROVE schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om dit te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  – die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
  – die door de klant openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van drie (3) jaar na afloop daarvan.
15. Boetebeding
 1. Indien de andere partij het artikel van deze voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  – is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete 1.000
  – is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van FITIMPROVE waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
16. Aansprakelijkheid FITIMPROVE
 1. FITIMPROVE is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien FITIMPROVE aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. FITIMPROVE is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien FITIMPROVE aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering voor een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.
 7.  Elk recht van de klant op schadevergoeding van FITIMPROVE vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgelijk Wetboek.
17. Recht op ontbinding
 1.  De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer FITIMPROVE toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door FITIMPROVE niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat FITIMPROVE in verzuim is.
 3. FITIMPROVE heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien FITIMPROVE kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
18. Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van FITIMPROVE in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan FITIMPROVE kan worden toegerekend in een van de wil FITIMPROVE onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waarvoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van FITIMPROVE kan worden verlangd.
 2.  Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor FITIMPROVE één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat FITIMPROVE er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. FITIMPROVE is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmacht toestand dat FITIMPROVE enig voordeel geniet.
19. Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

20. Wijziging algemene voorwaarden
 1. FITIMPROVE is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal FITIMPROVE zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. De klant is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
21. Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van FITIMPROVE.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
22. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat FITIMPROVE bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
23. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het  arrondissement waar FITIMPROVE is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden op 14 maart 2020.

Scroll naar boven